Rólunk

Bemutatkozás

Bemutatkozás

Intézményvezető:
Csokonáné Vízkeleti Ildikó

E-mail:

Telefon:
06 20 375-5823

Cím::
Törökbálint, Köztársaság tér 9.

A Törökbálint Város Önkormányzat Segítő Kéz Szolgálat integrált szociális intézményként, a család- és gyermekjóléti szolgálatot, gondozó szolgálaton belül étkeztetést és házi segítségnyújtást működtet. A integrált intézményben az ellátást és a szolgáltatást biztosító szakmai önálló szervezeti egységek szakfeladatait és az intézményi struktúrát részletesen a Szervezeti és Működéi Szabályzat tartalmazza. Az intézmény szakmai, szervezeti egységei határköreiben meghatározott feladatok közötti megosztásról az intézmény vezetője gondoskodik, a szervezeti egységeket szakmai vezetők irányítják, akiket az intézményvezető bíz meg.

A központi irányítás biztosítja az egységes szakmai elveket, a hatékonyságot és a munkaszervezést. Intézményünk részben önálló gazdálkodású, ahol a Család- és gyermekjóléti szolgálat működik. Új, Köztársaság téri épületünkben jogi tanácsadás, pszichológiai segítségnyújtás, párterápia, fejlesztés, önsegítő csoportos foglalkozások, korrepetálások, prevenciós foglalkozások is működnek.

Házi gondozás és szociális étkeztetés Törökbálint Árpád köz. 1. szám alatt található.

Szogáltatásaink

  1. étkeztetés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján
  2. házi segítségnyújtás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján
  3. családsegítés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján
  4. gyermekjóléti szolgálat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény alapján

Céljaink

Célunk, hogy a működési területünkön élő, szociálisan hátrányos helyzetű, egészségügyi, mentálhigiénés állapotuk miatt rászorult emberek az intézményi szolgáltatásaink keretében magas szintű ellátásban részesüljenek.

Célunk továbbá a gyermekek törvényben foglalt jogainak érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez nyújtott széleskörű, szükség esetén alternatív eszközöket is alkalmazó szociális munka. A szolgáltatások nyújtásával a szociális és gyermekvédelmi feladataink végzése során tiszteletben tartjuk a családok életmódját, életstratégiáját, szokásrendszerét és tradícióit, támogatást nyújtunk a gyermekek ellátása, gondozása, testi, szellemi fejlődése, szocializációjára vonatkozó szülői, gondozói tevékenység ellátásához.

Hangsúlyos feladatunk, hogy szervezzük és összehangoljuk az intézményi ellátásban részesülők szociális biztonságának megőrzése érdekében nyújtott szolgáltatásokat, információt nyújtsunk és megismertessük e tevékenységek és egyéb szociális szolgáltatások tartalmát és eljárási rendjét, támogassuk az azokhoz való hozzáférést.

Figyelemmel kísérjük a szociális és gyermekjóléti ellátások jogszabályi környezetének változását, más szolgáltatók eredményeit.

A szakterületet érintően részt veszünk pályázatokon, új innovatív programok kidolgozásában.

Továbbra is gyakorlati helyet biztosítunk a hozzánk forduló hallgatóknak és önkénteseinknek.